ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην αλυσίδα NineWest,
επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

Βιογραφικό: